Fornybar framtid nå!

11. september 2015

Marius L. Dalin

1. kandidat hos Miljøpartiet Dei Grøne i Førde

I et gammelt slagord heter det: «Tenke globalt – handle lokalt!» Uttrykket er fortsatt like aktuelt. Det er bred faglig enighet om at temperaturøkningen på jorda i all hovedsak skyldes menneskelig aktivitet. Vi vet også at verdens befolkning øker samtidig som matjorda trues av jorderosjon og tap av matjord til andre samfunnsformål.

De Grønne i Førde vil gjøre vårt for å snu denne utviklingen. Vi vil at Førde skal ta vare på matjorda. Derfor vil vi hindre ytterligere nedbygging av matjord på Brulandsvellene. Vi vil ha et kompakt Førde sentrum. Vi vil ha mer trivsel og mindre biltrafikk. Det kan vi få til gjennom økt kollektivsatsing og tilrettelegging for myke trafikanter kombinert med å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil. Vi vil ha parkeringsavgift både i sentrum, på Brulandsvellene og ved sjukehuset.

Det er flott at Førdepakken inneholder satsing på gang- og sykkelveier. Dette vil vi ha enda mer av! Når Førdepakken kommer med flere nye veier og bruer som skal lette biltrafikken vil vi dessverre også få økt biltrafikk. Veitrafikken står for størstedelen av CO2-utslippene i Førde. Vi må se på flere tiltak for å begrense dette. Økt kollektivsatsing med ny pendelbuss mellom Hornnes og Farsundfeltet, pendelbuss mellom Naustdal og Vassenden, noen av de nye broene reservert for kollektivtrafikk i rushtida, enveiskjøring for biler på enkelte strekninger i rushtida slik at bussene slipper lettere fram og organisering og elektroniske løsninger for å få mer kameratkjøring vil være gode tiltak. For å oppmuntre til at den biltrafikken som fortsatt vil være nødvendig skal bli mest mulig miljøvennlig vil vi ha flere elbiler og flere hurtigladestasjoner i Førde.

Vi vil ha en ren fjord. Å velge fortidas løsninger og dumpe store mengder gruveavgang rett i Førdefjorden er selvsagt noe vi på det sterkeste vil motsette oss. Vi ser gjerne at mineralressursene blir utnyttet, men vi har tid til å vente på at vi får gode miljøløsninger og at knappheten på titan blir stor

nok til at prisen kan finansiere løsningene. Verden blir nødt til å tenke slik, ikke bare vi. Det er sjelden noen ulempe å være tidlig ute.

Vi vil at Førde skal bli en del av framtidens fornybarsamfunn og begynne veien dit nå – der fornybarsamfunnet innebærer langt mer enn bare å bygge ut stadig mer vann- eller vindkraft. Vi vil ha en bedre ordning for kildesortering som oppmuntrer til heimekompostering og materialgjenvinning av plast. Vi ønsker redusert materielt forbruk og økt grad av gjenbruk.

Vi har ikke alle svarene på hva som er rette løsninger. Derfor vil vi ha en plan for et økologisk bærekraftig Førde som grunnlag for de rette langsiktige beslutningene. Vi ønsker et bredere politisk engasjement blant Førdianarane og å få fram gode forslag. Derfor tar vi gjerne i mot dine ideer til hvordan vi kan gjøre Førde grønnere!

Det ville være fullstendig naivt å tro at lille Førde kan redde kloden alene. Men uten lokal vilje spises verdens ikke-fornybare ressurser opp bit for bit. Derfor er det nødvendig å tenke ikke bare 5 eller 10 år fram i tid, men også 50 og 200 år fram i tid i alle avgjørelsene vi tar – også lokalt.

Vi er på feil kurs. Bli med å sende et tydelig politisk signal om at vi må legge om kursen nå. Stem grønt!

Som på trykk i Firda 09.09.2015.